دلار امروز 500,000 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 500,000 ریال امروز پنج دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:38 قیمت یورو 552,260 پانصد و پنجاه و دو  هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 636,750 ششصد و سی و شش هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا