دلار امروز 499,970 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 499,970 ریال امروز بیست و هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:34:59 قیمت یورو 548,970 پانصد و چهل و هشت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 637,990 ششصد و سی و هفت هزار و نه صد و نود ریال قیمت آنلاین طلا