دلار امروز 499,900 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 499,900 ریال امروز سه دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:37:10 قیمت یورو 551,850 پانصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 636,270 ششصد و سی و شش هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت آنلاین طلا