دلار امروز 499,680 ساعت 17:43

قیمت زنده دلار 499,680 ریال امروز چهارده مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:43:46 قیمت یورو 522,860 پانصد و بیست و دو  هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 603,640 ششصد و سه هزار و ششصد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا