دلار امروز 499,320 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 499,320 ریال امروز چهار دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:38:40 قیمت یورو 551,800 پانصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 635,640 ششصد و سی و پنج هزار و ششصد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا