دلار امروز 498,910 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 498,910 ریال امروز سیزده مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:37:39 قیمت یورو 522,860 پانصد و بیست و دو  هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 603,640 ششصد و سه هزار و ششصد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا