دلار امروز 495,770 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 495,770 ریال امروز ده مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:42 قیمت یورو 521,570 پانصد و بیست و یک هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 601,400 ششصد و یک هزار و چهار صد ریال قیمت آنلاین طلا