دلار امروز 495,240 ساعت 18:01

قیمت زنده دلار 495,240 ریال امروز نه مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 18:01:26 قیمت یورو 523,880 پانصد و بیست و سه هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 604,190 ششصد و چهار هزار و صد و نود ریال قیمت آنلاین طلا