دلار امروز 472,080 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 472,080 ریال امروز چهار فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 18:35:34 قیمت یورو 511,330 پانصد و یازده هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 585,980 پانصد و هشتاد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا