دلار امروز 433,010 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 433,010 ریال امروز نه بهمن هزار و چهارصد و یک ساعت 17:31:12 قیمت یورو 481,050 چهار صد و هشتاد و یک هزار وپنجاه ریال قیمت پوند 548,780 پانصد و چهل و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا