دلار امروز 332,220 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 332,220 ریال امروز یازده مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 17:31:16 قیمت یورو 324,400 سیصد و بیست و چهار هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 372,950 سیصد و هفتاد و دو  هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا