دلار امروز 269,750 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 269,750 ریال امروز چهارده دی هزار و چهارصد ساعت 17:32:20 قیمت یورو 327,400 سیصد و بیست و هفت هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 393,580 سیصد و نود و سه هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا