نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:05:26 برابر با 244,490 دویست و چهل و چهار هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 282,830 دویست و هشتاد و دو  هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 344,050 سیصد و چهل و چهار هزار وپنجاه ریال