نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:05:42 برابر با 248,990 دویست و چهل و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 287,820 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 344,990 سیصد و چهل و چهار هزار و نه صد و نود ریال