نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:04

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:04:52 برابر با 275,990 دویست و هفتاد و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 317,000 سیصد و هفده هزار ریال قیمت پوند 382,970 سیصد و هشتاد و دو  هزار و نه صد و هفتاد ریال