نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:03:36 برابر با 266,490 دویست و شصت و شش هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 372,080 سیصد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال