نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:03:09 برابر با 274,890 دویست و هفتاد و چهار هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 376,660 سیصد و هفتاد و شش هزار و ششصد و شصت ریال