نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:02:30 برابر با 246,470 دویست و چهل و شش هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 342,030 سیصد و چهل و دو  هزار وسی ریال