نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:01:45 برابر با 275,010 دویست و هفتاد و پنج هزار وده ریال قیمت یورو 316,660 سیصد و شانزده هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 382,940 سیصد و هشتاد و دو  هزار و نه صد و چهل ریال https://talakar.com