نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:01:39 برابر با 256,420 دویست و پنجاه و شش هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 295,022 دویست و نود و پنج هزار وبیست و دو  ریال قیمت پوند 358,472 سیصد و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و هفتاد و دو  ریال