نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:00:54 برابر با 238,150 دویست و سی و هشت هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 280,740 دویست و هشتاد هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 333,490 سیصد و سی و سه هزار و چهار صد و نود ریال