نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:00:28 برابر با 254,290 دویست و پنجاه و چهار هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 295,250 دویست و نود و پنج هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 356,160 سیصد و پنجاه و شش هزار و صد و شصت ریال