نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:18

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:18:03 برابر با 262,320 دویست و شصت و دو  هزار و سیصد و بیست ریال قیمت یورو 311,110 سیصد و یازده هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 379,490 سیصد و هفتاد و نه هزار و چهار صد و نود ریال