نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:17

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:17:16 برابر با 247,970 دویست و چهل و هفت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 297,460 دویست و نود و هفت هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 354,530 سیصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و سی ریال