نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:15

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:15:58 برابر با 255,640 دویست و پنجاه و پنج هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 312,950 سیصد و دوازده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 353,830 سیصد و پنجاه و سه هزار و هشت صد و سی ریال