نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:14:42 برابر با 290,118 دویست و نود هزار و صد و هجده ریال قیمت یورو 344,020 سیصد و چهل و چهار هزار وبیست ریال قیمت پوند 390,338 سیصد و نود هزار و سیصد و سی و هشت ریال