نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:13

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:13:07 برابر با 244,230 دویست و چهل و چهار هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 292,910 دویست و نود و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 352,470 سیصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و هفتاد ریال