نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04:12 برابر با 255,450 دویست و پنجاه و پنج هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 303,920 سیصد و سه هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 340,890 سیصد و چهل هزار و هشت صد و نود ریال