نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:03:45 برابر با 239,240 دویست و سی و نه هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 290,570 دویست و نود هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 338,760 سیصد و سی و هشت هزار و هفتصد و شصت ریال