نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01:29 برابر با 275,500 دویست و هفتاد و پنج هزار و پانصد ریال قیمت یورو 324,990 سیصد و بیست و چهار هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 365,330 سیصد و شصت و پنج هزار و سیصد و سی ریال