نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01:20 برابر با 249,850 دویست و چهل و نه هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 302,610 سیصد و دو  هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 362,540 سیصد و شصت و دو  هزار و پانصد و چهل ریال