نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:42 برابر با 236,960 دویست و سی و شش هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 284,470 دویست و هشتاد و چهار هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 335,700 سیصد و سی و پنج هزار و هفتصد ریال