نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:21 برابر با 224,270 دویست و بیست و چهار هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 272,940 دویست و هفتاد و دو  هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 326,490 سیصد و بیست و شش هزار و چهار صد و نود ریال