نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:30 برابر با 248,520 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 303,710 سیصد و سه هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 340,210 سیصد و چهل هزار و دویست و ده ریال