نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:14 برابر با 257,430 دویست و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 313,010 سیصد و سیزده هزار وده ریال قیمت پوند 351,820 سیصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد و بیست ریال