نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:13

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:13:43 برابر با 270,510 دویست و هفتاد هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 313,620 سیصد و سیزده هزار و ششصد و بیست ریال قیمت پوند 374,670 سیصد و هفتاد و چهار هزار و ششصد و هفتاد ریال