نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:09

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:09:10 برابر با 253,240 دویست و پنجاه و سه هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 292,470 دویست و نود و دو  هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 355,550 سیصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و پنجاه ریال