نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:05:40 برابر با 242,190 دویست و چهل و دو  هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 282,910 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 342,850 سیصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و پنجاه ریال