نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:05:01 برابر با 273,510 دویست و هفتاد و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 316,885 سیصد و شانزده هزار و هشت صد و هشتاد و پنج ریال قیمت پوند 380,520 سیصد و هشتاد هزار و پانصد و بیست ریال https://talakar.com