نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:05:25 برابر با 268,990 دویست و شصت و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 305,696 سیصد و پنج هزار و ششصد و نود و شش ریال قیمت پوند 372,996 سیصد و هفتاد و دو  هزار و نه صد و نود و شش ریال