نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01:13 برابر با 249,820 دویست و چهل و نه هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 296,020 دویست و نود و شش هزار وبیست ریال قیمت پوند 349,640 سیصد و چهل و نه هزار و ششصد و چهل ریال