نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01:28 برابر با 255,560 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 294,930 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 358,630 سیصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد و سی ریال