نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00:43 برابر با 242,010 دویست و چهل و دو  هزار وده ریال قیمت یورو 283,060 دویست و هشتاد و سه هزار وشصت ریال قیمت پوند 346,200 سیصد و چهل و شش هزار و دویست ریال