نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00:12 برابر با 276,410 دویست و هفتاد و شش هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 314,840 سیصد و چهارده هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 382,760 سیصد و هشتاد و دو  هزار و هفتصد و شصت ریال https://talakar.com