نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00:43 برابر با 254,590 دویست و پنجاه و چهار هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 355,810 سیصد و پنجاه و پنج هزار و هشت صد و ده ریال