نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00:38 برابر با 245,190 دویست و چهل و پنج هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 287,973 دویست و هشتاد و هفت هزار و نه صد و هفتاد و سه ریال قیمت پوند 336,243 سیصد و سی و شش هزار و دویست و چهل و سه ریال