نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:00:40 برابر با 245,780 دویست و چهل و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 294,850 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 343,010 سیصد و چهل و سه هزار وده ریال