نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:27

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:27:54 برابر با 234,060 دویست و سی و چهار هزار وشصت ریال قیمت یورو 284,280 دویست و هشتاد و چهار هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 329,220 سیصد و بیست و نه هزار و دویست و بیست ریال