نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:23

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:23:08 برابر با 259,840 دویست و پنجاه و نه هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 314,490 سیصد و چهارده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 357,590 سیصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد و نود ریال