نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:22

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:22:45 برابر با 289,320 دویست و هشتاد و نه هزار و سیصد و بیست ریال قیمت یورو 335,020 سیصد و سی و پنج هزار وبیست ریال قیمت پوند 397,740 سیصد و نود و هفت هزار و هفتصد و چهل ریال